Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Marchnadoedd Cynnyrch Lleol Ceredigion

 Dewch i fwynhau gwir flas cefn gwlad Ceredigion ym y marchnadoedd cynnyrch lleol a gynhelir yn rheolaidd ym mhrif drefi'r sir.

Mae'n hawdd cael gafael ar gynnyrch ffres lleol trwy brynu'n uniongyrchol gan y cynhyrchwr: yn ogystal a'r Marchnadoedd Ffermwyr rheolaidd, mae Sefydliad y Merched ( WI) yn cynnal Marchnadoedd Gwledig (WI Country Markets) lle mae teisenau, chyffeithiau a bwydydd cartref eraill ar werth. Chwiliwch hefyd am siopau fferm a stondinau ar ochr y ffordd gyda llysiau, mel a pherlysiau ar werth a lle galwch adael eich tal yn y blwch gonestrwydd.

Discover Markets in Ceredigion, Farmers and Country Markets in Aberystwth Town and More

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth - a ddyfarnwyd yn Farchnad Ffermwyr orau Prydain gan feirniaid gwobrau Bwyd ac Amaeth y BBC yn 2014 - yn un o farchnadoedd cynnyrch lleol mwyaf y rhanbarth, gyda dros ugain o stondinau, pob un yn arbenigo mewn cynnych lleol gwahanol. 

Cynhelir Marchnad Wledig Sefydliad y Mercher (WI Country Markets) bob dydd Iau yn Neuadd y Farchnad Aberystwyth, safle masnachu ers y 18fed ganrif. Ewch yno'n gynnar - mae mor boblogaidd mae pobl leol yn sicrhau bod eu hoff gynnyrch wedi ei archebu o flaen llaw.

Marchnadoedd cynnyrch lleol eraill

Cynhelir Marchnadoedd Gwledig Sefydliad y Merched yn Aberaeron, Aberporth, Y Cei Newydd a threfi dyffryn y Teifi: Tregaron, Llandysul a Chastell Newydd Emlyn.

Mae neuadd farchnad Aberteifi yng nghanol y dref, yn adeilad hanesyddol Neuadd y Dref. Heddiw mae Neuadd y Dref yn fwrlwm o weithgaredd gyda galeri celf gyda chynnyrch gwrieddiol i'w weld ac ar werth. Bu Neuadd y Farchnad, sydd ar ddau lawr, yn farchnad cig a chynnyrch llaeth slawer dydd. Heddiw, mae hanner cant o stondinau diddorol  - rhai weldi bod yno am bron i 40 mlyneddd, gyda eraill yn fusnesion ifanc a newydd  - yn cynnig cynnyrch llysiau, ffrwythau a chig ffres, cawsiau, crefftau, gwlan a defnydd, dillad a dodrefn.

Cynhelir Marchnad cynnyrch lleol Llandudoch bob dydd Mawrth, ger canolfan groeso'r abaty.

Yn Llambed, yn ogystal a'r Farchnad Ffermwyr mae Marchnad y Bobl yn gwerthu cacennau, cig, llysiau a ffrwythau tymhorol lleol.

Mae marchnad cynnyrch a chrefftau lleol yn cael ei chynnal ar fore mawrth gydol y flwyddyn yng ngwesty'r Plu ar Sgwar Alban yn Aberaeron.

Marchnadoedd Nadolig a chyfandirol

Ar gyfer y Nadolig, cewch pob math o ddanteithion ym Marchnad Nadolig Aberystwyth, ac mae blasau newydd i'w darganfod yn y Farchnad Ewropeaidd sy'n ymweld ag Aberystwyth tua tair gwaith y flwyddyn.

Marchnadoedd eraill a siopa

Cynhelir ffeiriau crefftwaith, marchnadoedd cyffredinol dan do ac yn yr awyr agored ac arwerthiannau cist car poblogaidd ar draws Ceredigion. 

​​

Aberystwyth

- Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth  SY23 2JN
- 10 - 2, pob dydd Sadwrn, Gorffennaf hyd Medi, yna bob yn ail Sadwrn
- 01559 362230
www.aberystwythfarmersmarket.co.uk


Llambed

- Stryd y Farchnad, Llambed SA48 7DR
- Dydd Gwener,9am tan 2pm
- 01570 423200

Llambed

-Marchnad y Bobl, Victoria Hall, llambed SA48 0BU
- Dydd Sadwrn, 10am tan 1pm
- 01570 471432

Llandudoch

-Abaty Llandudoch,SA433D
- Dydd Mawrth, 9am tan 1pm
- 01239 615389
Marchnadoedd Gwledig

Aberporth

Dydd Mawrth
8.45 - 12
Neuadd y Pentref, SA43 2EL

Aberystwyth

Dydd Iau
9.30 - 12.30
Neuadd y farchnad, SY23 1DW

Llandysul

Dydd Gwener
9.30 - 12.30
Sacred Hands Spiritual Centre, Lincoln Street, SA44 4BS

Y Cei Newydd

Dydd Iau
10:00 - 12.00

Neuadd Goffa Caerwedros, SA44 6BS


Castell Newydd Emlyn

Dydd Gwener
9.30 - 12.30
Clwb Peldroed Castellnewydd Emlyn, SA38 9BA

Am fwy o wybodaeth (yn Saesneg yn unig) gwelwch www.country-markets.co.uk/