Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digwyddiadau Ceredigion

Mae calendr Ceredigion yn llawn digwyddiadau hwyliog a chyffrous, sy’n golygu bod wastad rhywbeth i’w weld a’i wneud. Rydym yn cymryd cael hwyl o ddifrif. Daw hen straeon yn fyw trwy theatr a cherddoriaeth gyfoes ac rydym yn dathlu popeth o’n ceffylau hardd i’r mecryllyn tlawd. Ac wrth gwrs, mae bwyd da, chwaraeon o bob math a cherddoriaeth yn ffordd o fyw i ni’r Cardis. Welwn ni chi yno!

Calendr digwyddiadau Ceredigion

Cewch adloniant i’ch diddanu pa bynnag adeg o’r flwyddyn y dewch i Geredigion. Nid yn unig mae digwyddiadau cymunedol croesawgar ar draws y sir, cewch adloniant i’ch diddanu pa bynnag adeg o’r flwyddyn y dewch i Geredigion a chewch hwyl yn gwylio neu yn cymryd rhan mewn campau a digwyddiadau diwylliannol o bob math.

Dyma rai o uchelbwyntiau calendr digwyddiadau Ceredigion am y tymor nesaf – rhai bach a mawr, fis wrth fis. Cliciwch ar y linciau i gael gwybodaeth bellach. Mae digwyddiadau wedi eu rhestru ar dudalennau sy'n trin a phynciau penodol hefyd, megis y Sioeau.

Am ddigwyddiadau weddill y flwyddyn, sgroliwch lawr i waelod y dudalen

Mae rhestr ehangach, sy'n cael ei diweddaru'n rheoliadd ar dudalen gweplyfr Darganfod Ceredigion


Awst

​​​​

  Campau a chwaraeon

  Mae tirwedd a thawelwch Ceredigion yn ddelfrydol ar gyfer mwynhau pob math o gampau, o afordir hyfryd Bae Ceredigion i foelydd a choedwigoedd Mynyddoedd y Cambria. Gallwch gorfrestru i gymryd rhan, neu ymuno â’r dyrfa i wylio ac annog y cystadleuwyr brwd. Pa bynnag ffordd y dymunwch fod yn rhan o’r bwrlwm, rydych yn sicr o gael hwyl, cwmni da a’r cylfe gorau i wneud y mwyaf o’r awyr agored.

  watersportsrunning Beicio

  Cerddoriaeth, llenyddiaeth a drama

  Mae Ceredigion bendant yn wlad y gân. Mae tua dwsin o gorau a grwpiau cerddorol yn ardal Aberystwyth un unig. Daw enwau mawr i berfformio yng Nghanolfan Y Celfyddydau Aberystwyth ac mae digon o ddewis o gyngherddau a gwyliau gwerin, clasurol, roc pop, jazz a cherddoriaeth byd.

  Cynhelir gwyliau cerdd Ceredigion o neuaddau mawr i stafelloedd cefn tafarndai, a hynny ar lan y môr ac yng nghefn gwald. Fuoch chi erioed yn y Neuadd Fawr yn Aberystwyth neu Bafilwn Bont – byddwch yn sicr o fod wedi gweld cyngherddau yno ar y teledu. A ble gwell i gael hwyl go iawn yn y Gymraeg nag yng ngwyliau Crug Mawr Aberteifi, Tregaroc Tregaron a Gŵyl Nôl a Mlan Llangrannog.

  Yn Aberystwyth mae cartref Amgueddfa Ceredigion, sydd â rhaglen ddiddorol o weithgareddau a digwyddiadau, gan gynnwys rhaglen o ffilmiau a digwyddiadau arbennig ar gyfer plant. Gerllaw mae Canolfan Arad Goch a’r bandstand ar y promenâd - adeilad newydd sbon gyda rhaglen haf o gerddoriaeth, perfformiadau celf a chrefft a digwyddiadau cymunedol.

  Gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Aberystwyth yn chwarae rhan ganolog ym mywyd celfyddydol tref Aberystwyth, cewch arlwy gyfoethog o bopeth o gomedi a chelf gyfoes i gerddoriaeth glasurol, arddangosfeydd a sgyrsiau difyr. Dyma gartref i nifer o wyliau rhyngwladol unigrwy hefyd, sydd wedi tyfu o gynadleddau arbenigol i fod yn ddigwyddiadau sy’n denu cynulleidfaoedd o bob cwr o‘r byd i fwynhau a thrafod pethau fel crochenwaith, ffilm, ffotograffiaeth, llenyddiaeth a theatr.

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru Amgueddfa Ceredigion Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

  Codwch gopi o raglenni y canolfannau celf a’r gwyliau o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion, neu cliciwch ar y linciau neu’r lluniau isod i fynd i’w gwefannau’n syth.

  ​Yn ogystal â Chanolfan Y Celfyddydau Aberystwyth, mae arddangosfeydd a digwyddiadau rheolaidd yn Ysgol Gelf y Brifysgol yn y dref ac yn Yr Hen Goleg ger y môr.

  Profwch fwrlwm creadigol Aberteifi hefyd gyda chyngherddau a digwyddiadau’n digwydd yng nghanolfan gelfyddydau Theatr Mwldan, Theatr Byd Bychan, Castell Aberteifi, Neuadd y dref a sawl lleoliad arall ar draws y dref. Dyma gartref Gŵyl Fawr Aberteifi, Sadwrn Barlys a Gŵyl y Cynhaeaf.

  Fel tref farchand a phrifysgol mae gan Llanbedr Pont Steffan raglen ddiddorol o ddigwyddiadau a gweithgareddau, gan gynnwys gŵyl fwyd, sioe, eisteddfod enwog Pantyfedwen, gemau rygbi a chyngherddau clasurol o’r safon uchaf gyda chlwb cerdd y Coleg yn ogystal â rhaglen o nosweithiau hwylus yn Neuadd Victoria.

  Mae gan tref fach Llandysul ganolfan fywiog yn y Pwerdy/Powerhouse ar lan afon Teifi. Chwiliwch hefyd am ddigwyddiadau mewn neuaddau pentref – cewch groeso cynnes os galwch heibio.

  Mae enw Theatr Felinfach ger Aberaeron yn hysbys i bawb sy’n dilyn y pethe ac mae cwmnïau lleol fel Troed y Rhiw a brodyr Garn Fach i’w gweld a’u clywed yn diddanu’n lleol ac ar y teledu.

  Celf a Chrefft

  Gwnewch yn siwr eich bod yn mynd ar drywydd Taith Celf Ceredigion ym mis Awst – mae artistiaid ar draws y sir yn agor drysau eu gweithdai ac mae’n ffordd arbennig o ddod i adnabod cefn gwlad a thrigolion yr ardal.

  Cewch bleser yn darganfod gwaith cain a chelfydd Crefftwyr Ceredigion-maent yn cynnal sioeau’n rheolaidd ar draws y sir a thu hwnt.

  Etifeddiaeth diwydiant gwlân cefn gwlad Ceredigion yw carfan o grefftwyr prysur sy’n creu gwaith hyfryd heddiw. Mae Canolfan Cwiltiau Cymru yn Llanbedr Pont Steffan yn cynnal arddangosfa flynyddol o gwiltiau o bob math a sgyrsiau a gweithdai gydag artistiaid tecstiliau. Cynhelir arddangosfeydd a gweithgareddau rheolaidd yn Amgueddfa Wlân Cymru yn Nrefach Felindre yn nyffryn Teifi.

  Taith Celf CeredigionCrefftwyr Ceredigion Canolfan Cwiltiau Cymru Amgueddfa Wlan Cymru

  Bwyd, amaethyddiaeth a chefn gwlad

  Does prin unman sydd â chymaint o falchder yn ei diwydiant a’i hetifeddiaeth amaethyddol na Cheredigion. Dewch i fwynhau ein gwyliau bwyd sydd bellach yn rhan bwysig o galendr digwyddiadau Cymru, sioeau bach a mawr a digwyddiadau poblogaidd fel parêd Sadwrn Barlys a Gŵyl Merlod a Chobiau Aberaeron. Neu beth am ddod i fwynhau taith gerdded yn un o’n gwyliau cerdded lleol, neu gyda chlwb cerdded, gan gynnwys Cymdeithas Edward Llwyd.

  Gwyliau Bwyd a Diod Sioeoau Amaethyddol a Chefn Gwlad Cerdded

  ​Mwy o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn

  ​Nid yn yr haf yn unig mae digwyddiadau diddorol yn cael eu cynnal yn Ngheredigion. mae pob math o ddigwyddiadau i'r diddanu trwy'r flwyddyn, llawer ohonynt yn ffefrynnau sy'n cael eu cynnal yn flynyddol, tra bod rhai eraill, sy'n tynu pobl i Geredigion o bedwar ban byd yn digwydd bob yn ail flwyddyn. Efallai bod y dyddiad yn newid ychydig, yn ddibynnol ar pa ddiwrnod o'r wythnos mae'r dyddiad yn cwympo, neu hyd yn oed beth yw amser y llanw! Gwiriwch wefannau neu gyfryngau cymdeithasol y digwyddiadau eu hunain i gael y diweddaraf.


  Medi

  Hydref​

  Tachwedd

  • Ffair Aberteifi 
  • Gwyl ffilmiau arswyd Abertoir, Aberystwyth​ 
  • Ffair Nadolig Llandysul 

  Rhagfyr

  2020

  Ionawr

  • Sglefrio ar ia Aberystwyth 
  • Pantomeim Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
  • Dydd Santes Dwynwen (25)
  • Hen Galan Llandysul
  • Rasus 5k a 10k Campau Caron, Tregaron 

  Chwefror

  Mawrth

  ​​
 • ​Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2020​
​​ ​​​​​