Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Clybiau Beicio Ceredigion

 Mae Ceredigion yn ardal beicio gwych gyda nifer o glybiau beicio yn cymeryd mantais o'r tirwedd a'r ffyrdd tawel. Mae rhia clybiau'n cynnig cyfleoedd i ymwelwyr i ymuno gyda aelodau yng gnweithgareddau'r clwb - gwelwch y manylion am bob clwb isod.

Cycling Clubs

Mae’r clwb yma yn Llanbed wedi dod nôl at ei gilydd yn ddiweddar, gan ddenu bron i 20 aelod yn barod. Croeso i bobl o bob lefel gallu, a chynigir 10% o ddisgownt i aelodau ar ddarnau ac offer yn Cyclemart, Cilcennin.

Mae’r aelodau’n cymryd rhan yn achlysuron MTB a reidiau ffordd sportif ledled Cymru’n gyson.

Mae’r beicwyr ffordd yn cwrdd bob nos Fawrth am 6.30pm ym maes parcio’r Rookery ger canolfan hamdden Llanbed, ac mae’r beicwyr mynydd yn dod at ei gilydd mewn gwahanol leoliadau ar ail ddydd Sul pob mis. Mae reidiau eraill yn cael eu hysbysebu’n gyson ar www.facebook.com/SarnHelenCyclingClub. Mae croeso cynnes i aelodau newydd bob amser. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sarnhelen.org.uk .

Sefydlwyd y clwb yma yn ardal Aberteifi/Castellnewydd Emlyn ym 1994. Mae ganddo dros 80 o aelodau, ac mae’n yn ei ddisgrifio ei hun fel “clwb beicio gorau’r Gorllewin”! Clwb gweithgar yw hwn lle mae’r pwyslais ar fwynhau yn hytrach na sesiynau cyflymdra ‘pen i lawr/penôl i fyny’ (er eu bod nhw’n gwneud hynny hefyd!), mae’r clwb yn trefnu reidiau ffordd cyson ar benwythnosau trwy gydol y flwyddyn. Nid ydyn nhw’n canolbwyntio’n llwyr ar deiars tenau, ac mae teithiau beicio mynydd cyson yn cael eu trefnu hefyd ar gyfer yr aelodau hynny y mae’n well ganddynt deiars tew a mwd: mae aur a glas Velo Teifi’n olygfa gyffredin yn neidio o gwmpas y Brecha ac yn sgrialu o gwmpas Nant yr Arian.

Gyda chefnogwyr rasio ymroddgar ymysg ei aelodau, mae’r clwb yn trefnu teithiau i wylio’r Tour de France a’r Tour of Britain, yn ogystal â rhai o rasys Clasurol y Gwanwyn yng Ngwlad Belg. Os yw’r teithiau hyn yn eich ysbrydoli, mae Velo Teifi’n cefnogi aelodau sydd am gystadlu mewn achlysuron yn y de, fel rasys Pembre ac mewn rasys ffordd eraill yn ystod y flwyddyn.

Mae Velo Teifi’n trefnu sportif beiciau ‘Angel y Preseli’ bob penwythnos Gwˆ yl Fai yn Nhrefdraeth, Sir Benfro; dyma un o ffefrynnau mawr calendr y rasys Sportif, sy’n cynnig llwybrau bendigedig, naws gyfeillgar a gwerth da am arian. Velo Teifi sy’n gyfrifol hefyd am Rasys Stryd Aberteifi sydd wedi cael eu cynnal ddwywaith eisoes. Cyfres o rasys ‘criteriwm’ cyffrous o gwmpas prif strydoedd y dref yw’r rhain; ac maent yn dathlu ‘wˆ yl o ddewrder, cyflymdra a lycra”. Mae’r clwb yn gobeithio trefnu’r wˆ yl nesaf yn 2014.

Mae’r disgowntiau ar gael i’r aelodau New Image Bicycles, Aberteifi. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Velo Teifi: www.velo-teifi.org.uk - sy’n werth ei weld dim ond i ddarllen am orchestion digrif y criw “hanner call a dwl mewn lycra”!

Clwb Beicio Ystwyth

Ffurfiwyd y clwb yma ym 1952, mae ganddo tua 100 o aelodau ac fe’i lleolir yn Aberystwyth. Mae’r clwb yn trefnu teithiau beicio ar benwythnosau trwy gydol y flwyddyn, a dros yr haf maen nhw’n cynnal rasys wythnosol yn erbyn y cloc, lle mae’r beicwyr yn profi eu ffitrwydd ar wahanol gyrsiau yn ‘ras y gwirionedd’. Croeso i bobl nad ydynt yn aelodau ddod i ‘gael blas arni’ ar gwrs 10 milltir Llety Gwyn yn unig; fel arall, bydd angen i chi fod yn aelod am resymau yswiriant. Mae’r clwb yn agored i ddynion a merched o bob oedran a phob lefel gallu, a chaiff aelodau ddisgowntiau gan noddwyr y clwb, Summit Cycles a Continental Tyres. Mae’r aelodau yn cymryd rhan mewn nifer o ddisgyblaethau beicio, gan gynnwys Rasys Ffyrdd, Rasys yn Erbyn y Cloc, Beicio Mynydd, Triathlon, Duathlon, Teithio a Thrac. Un enw i gadw llygad yn agored amdano yw’r bachgen lleol, Stevie Williams, sydd eisoes wedi ennill ei Drwydded Rasio Categori 2 ac wedi cael ei ddewis i ymuno â Sgwad Datblygu Ieuenctid Cymru ar ôl cwta llond llaw o rasys y tymor hwn.

Mae CB Ystwyth yn trefnu rasys ffordd agored yng Ngheredigion hefyd, gan gynnwys ras ‘Taith y Cymoedd Mwyngloddio’, sy’n enwog am ei dringfeydd anodd. Mae’r clwb yn bartneriaid allweddol yng Ngwyl Seiclo Aber, sef achlysur beicio 3 diwrnod o hyd gyda rasys ar hyd strydoedd caeedig y dref, i bawb o blant ysgol lleol i feicwyr proffesiynol ar lefel elit; ras beicio mynydd i lawr llethr Graig Glas, a Sportif Gorllewin Gwyllt Cymru, sy’n cynnig 3 llwybr dros wahanol bellteroedd drwy olygfeydd prydferth cefn gwlad Ceredigion.

Wedi ei seilio yn Nhregaron, ffurfiwyd y clwb newydd hwn yn 2013 ac yn barod mae yna dros hanner cant o aelodau.

Am ragor o fanylion, gwelwch eu tudalen facebook neu cysylltwch drwy ebost: clwbseiclocaron@gmail.com neu ffoniwch Arwel Jones ar 07787943291.

Mike Tarling fu’n gyfrifol am ffurfio’r clwb yma ger Aberaeron ym mis Mai 2012. Mae ganddo ddwy nod, sef cyflwyno cynifer o bobl ifanc â phosibl i feicio a datblygu dawn newydd yn y sectorau ieuenctid a hŷn yn yr ardal.

Dros yr haf, trefnodd Hyfforddwyr y Clwb y sesiynau meithrin sgiliau mewn lleoliadau diogel oddi ar y ffyrdd fel Ysgol Uwchradd Aberaeron a maes parcio swyddfeydd y Cyngor yn Aberystwyth. Croeso i bobl nad ydynt yn aelodau ddod i’r sesiynau hefyd, gan gynnwys pobl sy’n ymweld â’r ardal ar eu gwyliau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr Tim Rasio: www.wwcrt.co.uk.