Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llwybr Arfordir Ceredigion

​​​Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Ceredigion

Mae'r daith ar hyd bwa Bae Ceredigion yn ffurfio rhan arbennig iawn o Lwybr Arfordir Cymru​. Mae 60 milltir (96km) Llwybr Arfordir Ceredigion gyda'r tirwedd mwyaf amrywiol a gwahanol o'r 870 milltir (1400km) sy'n ffurfio Llwybr Arfordir Cymru. Yn ogystal â'r golygfeydd gorau o Eyri a Llyn i'r gogledd mae cyfoeth o fywyd gwyllt a chynefinoedd a nodweddion daearegol ac archaeolegol diddorol i'w darganfod ar y ffordd. Ymestyn Llwybr Arfordir Ceredigion o'r Ynyslas yn y gogledd i Aberteifi yn y de, lle mae'n ymuno â Llwybr Arfordir Penfro.

​Sialens Llwybr Arfordir Ceredigion

Cerddwch lwybr arfordir Ceredigion yn ei gyfanrwydd a chasglwch atebion i saith cwestiwn ar hyd y ffordd i gael tystysgrif bersonol i brofi eich camp.

Lawrlwythwch gopi o'r daflen gyda'r cwestiynau Sialens Llwybr Arfordir Ceredigion.pdf neu casglwch gopi o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion. Pob lwc!


Newyddion Llwybrau

Cofiwch edrych ar ein tudalen newyddion llwybrau​ cyn cychwyn ar eich taith gerdded.

Cofiwch hefyd i wirio'r tablau llanw os ydych yn bwriadu cerdded lawr i'r traethau a'r cildraethau cudd.

 

Teithio

Os dymunwch gerdded ymhellach a defnyddio cludiant cyhoeddus i ddychwelyd, ac am syniadau pellach ar sut i fwynhau Ceredigion heb gar, gwelwch y dudalen Teithio.

 

Saith Cymal

Gellir taclo Llwybr Arfordir Ceredigion mewn saith cymal, gan orffen mewn tref neu bentref am luniaeth, llety neu gludiant cyhoeddus. Gallwch ddewis llwybrau cylchog cysylltiedig sy'n eich galluogi i ddarganfod ardaloedd a chymunedau ardal yr arfordir - mae'r piniau ar y map yn crybwyll man cychwyn.

Aberteifi i Aberporth

Rhed y cymal hwn ar hyd tir amaethyddol arfordir gogleddol aber yr afon Teifi cyn dilyn llwybr ar hyd y ffordd ar lan yr afon. Wrth ymbellhau o dref Aberteifi daw aber llydan yr afon yn fwy amlwg. Mae diwedd y cymal yma yn eich arwain ar hyd llwybr clogwyni tawel, cyn cyrraedd tref fach glan môr Aberporth.

Pellter: 11.7 milltir (19.1km).
Pa mor anodd: hawdd/ cymhedrol

Map:Aberteifi i Mwnt
Map: Mwnt  i Aberporth

Aberporth i Langrannog

Gyda chlogwyni uchel a thraethau bach tawel, mae'r ardal yma wedi ei dynodi'n Arfordir Treftadaeth. Mae'r rhaeadr Tresaith yn un o ryfeddodau naturiol yr arfordir. Mae'r ddringfa 125 metr yn gyfle i fwynahu golygfeydd anhygoel.

Pellter 4.8 millltir (7.7km).
pa mor anodd: cymhedrol/ anodd

Map: Aberporth i Langrannog

Llangrannog i'r Cei Newydd

Dyma un o'r cymalau mwyaf trawiadol o'r Llwybr Arfordir, ac ardal sydd wedi ei dynodi'n Arfordir Treftadaeth sy'n cynnwys caer hynafol Ynys Lochtyn, creigiau lliwgar a thraethau cudd. Ger Y Cei Newydd mae Craig yr Adar yn fan delfrydol i wylio adar, dolffiniaid a bywyd gwyllt arall yr arfordir.

Pellter: 9.4 milltir (15km).
Pa mor anodd: cymhedrol

Map: i'r gogledd o Langrannog, gyda llwybr mewndirol amgen
Map: i'r de o'r Cei Newydd

Y Cei Newydd i Aberaeron

Cymal cymharol hawdd a phoblogaidd dros ben o Lwybr yr Arfordir. Un o'r uchelbwyntiau yw Cwm Buwch lle mae'r Afon Drywi gymalog wedi creu tirwedd hynod cyn rhaeadru lawr i'r môr.

Map: Y Cei Newydd i Aberaeron
Map 2: llwybr amgen rhwng y Cei Newydd a'r Cei Bach

Aberaeron i Lanrhystud

Cymal hawsaf Llwybr yr Arfrodir sy'n rhedeg ar grib feddal clogwyni isel yr iseldir arfordirol. Mae un dynfa i fyny Craig Ddu o Aberarth, ac yna nôl lawr i'r iseldir i gyrraedd Llanon Llansanffraed. Golygfeydd gwych o'r arfordir a'r mynyddoedd.

Pellter: 7.4 milltir (11.9km).
Pa mor anodd: hawdd/ cymhedrol

Map: i'r gogledd o Aberaeron
Map: opsiynau llwybrau amgen Llanon / Llansanffraid
Map: i'r de o Lanrhystud

Llanrhystud i Aberystwyth

Dyma gymal mwyaf anghysbell ond dramatig Llwybr Arfordir Ceredigion, ac mae'n werth bob cam. Un o'r uchelbwyntiau yw coedwig dderw grog Clogwyni Penderi, sy'n gynefin bywyd gwyllt bwysig i adar a bywyd gwyllt arall. Yma hefyd y ffilmwyd rhai o olygfeydd mwyaf cofiadwy Y Gwyll.

Pellter: 10.6 milltir (17km).

Pa mor anodd: cymhedrol / anodd

Map: i'r gogledd o Lanrhystud
Map: i'r de o Aberystwyth

Aberystwyth i'r Borth

Os am gychwyn eich taith yn hamddenol, gallwch ddringo Craig Glais gyda trên y graig yn hytrach na cherdded i fyny'r llwybrau serth. Mae golygfeydd eang o dref Aberystwyth a Bae Ceredigion o gopa 'Constitution Hill' a gallwch gael golwg arall ar yr olygfa drwy lygad y Camera Obscura - un o'r rhai mwyaf yn y byd.  Rhwng Clarach a'r Borth mae ardal caer chwedlonol Gwyddno, a gellir gweld Sarn Gynfelyn yn ymestyn yn bell i'r môr pan mae'r llanw ar drai.

Pellter: 4.9 milltir (7.8 km).
Pa mor anodd: Anodd 

Map: i'r gogledd o Aberystwyth

​​Y Borth i Ynyslas

Pellter: 4.9 milltir (7.8km). 
Pa mor anodd: hawdd

Yma mae Llwybyr Arfordir Cymru a Llwybr Arfordir Ceredigion yn gwahanu, wrth agosau at aber afon Dyfi. Er mwyn croesi'r afon rhaid dilyn y dyffryn i Fachynlleth, gan groesi Cors Fochno am Dre Taliesin a Thre'r Ddol, ac ymlaen am Eglwysfach, lle mae gwarchodfa natur yr RSPB, ffwrnais o oes mwyngloddio Mynyddoedd y Cambria, a Derwenlas, lle bu porthladd bach prysur gynt.  

Mae Llwybr Arfordir Ceredigion yn eich arwain i bigyn Ynyslas, lle cewch olygfa ar draws traeth Maelgwn ac aber yr afon am dref fach Aberdyfi yng Ngwynedd, mynydd Cadair Idris, ac yn ôl dros ddyffryn y Dyfi am bentref Talybont​ a Mynyddoedd y Cambria. 

Gallwch gerdded ar hyd y traeth pan mae'r llanw ar drai a chwilio am olion y goedwig hynafol sy'n dwyn i gof hanes 'Cantre'r Gwaelod​'. Rydych nawr ym Miosffer Dyfi, gyda gwarchodfeydd natur o'ch cwmpas i gyd. Mae twyni tywod Ynyslas a chyforgors Cors Fochno, yr ochr draw i afon Leri, yn lloches i blanhigion ac anifeiliad anghyffredin. Holwch ymhellach yng Nhganolfan Cyfoeth Naturiol Cymru yn Ynyslas, sydd ar agor drwy gydol misoedd yr haf.​​​