Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Arfordir Ceredigion

Bae Ceredigion yw bae mwyaf Cymru, gyda arfordir sy'n ymestyn o ogledd Sir Benfro i draethau Eryri, gyda Aberystwyth, tref y Coleg ger y lli yn ganolbwynt daearyddol a diwylliannol i ardal eang.  Hanfod arfordir bae Ceredigion yw traethau a childraethau braf, porthladdoedd bychain sy'n llawn hanes a chymeriadau, a chroeso heb ei ail - o Aberteifi i Ynyslas. 

Cliciwch ar y lluniau i ddarganfod mwy am beth gallwch ddarganfod a mwynhau ar hyd arfordir bae Ceredigion: 

BeachesCoast PathWildlifeWatersports

Traethau - Llwybrau arfordirol - Bywyd Gwyllt  - Chwaraeon Dwr

Traethau a threfi glan môr Ceredigion

Mae traethau Ceredigion yn ennill gwobrau Baner Las a gwobr yr Arfordir Gwyrdd yn gyson, a gallwch ymlacio gan wybod bod swyddogion traeth yr RNLI yno i'ch gwarchod dros wythnosau'r haf. Gwelwch y tudalennau traethau unigol am fanylion ble a phryd.

Prif drefi glan môr Ceredigion yw Aberystwyth, Aberaeron a'r Cei Newydd ac mae pentrefi glan môr Llangrannog, Tresaith ac Aberporth yn hoff gyrchfannau hefyd.

Cerdded arfordir Ceredigion

Mae glannau godidog Bae Ceredigion yn ymestyn ryw 60 milltir ac yn rhan allweddol o Lwybr Arfordir Cymru gyfan. Mae tirwedd yr arfordir yn hynod o amrywiol, gydag ogofau, creigiau a sawl rhaeadr, llethrau llawn blodau ac archaeoleg a daeareg diddorol. Mae llawer o'r arfodir dan warchodaeth arbennig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru a chydnabyddwyd harddwch eithriadol Bae Ceredigion dros chwarter canfrif yn ôl pan gafodd ei ddynodi’n Arfordir Treftadaeth Forol cyntaf Prydain.

Bywyd Gwyllt arfordir Ceredigion

Dynodwyd dwy ardal ar hyd arfordir Ceredigion yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig. Beth am ddarganfod eu hynodrwydd yn Lle Cychod Bae Ceredigion yn Y Cei Newydd - mae teithiau tywys a gweithgareddau traeth yn cael eu harwain gan y Warden bob penwythnos o fis Mai tan yr hydref. Trip cwch yw un o'r ffyrdd gorau i weld dolffiniad a llamhidyddion, ac i agosau at ogofau cudd, creigiau tawel i weld morloi a chlogwyni lle nytha adar y glannau.

Mae dewis o deithiau cwch ar gael yn Y Cei Newydd o'r Pasg ymlaen ac mae tripiau cychod ar gael o'r Cei Newydd ac Aberteifi - mae'r tywyswyr yn nabod yr arfordir fel cefn eu llaw, ac yn dilyn canllawiau gofal bywyd gwyllt yn ofalus. Mae cyfle i wylio dolffiniad o glawdd yr harbwr yn Y Cei Newydd, gyda swyddogion Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyll De a Gorllewin Cymru yno i'ch helpu i weld, andabod a chofnodi yr anifeiliaid diddorol yma. Gallwch hefyd gerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir - mae llecynau gwych ym Mwnt, Aberporth a ger Llangrannog a'r Cei Newydd lle gallwch chwilio am ddolffiniaid ac adar y glannau.

Chwaraeon Dŵr

Mae arfordir Ceredigion yn le gwych i brofi chwaraeon dŵr, os ydych am roi sialens newydd i'ch hunan, neu am fwynhau gyda'r teulu cyfan. Mae trigolion pentrefi glan môr Ceredigion yn farchogion ceffylau gwynion tonnau mân a mawr bae Ceredigion, gan fantieiso ar y don yn ôl amgylchiadau'r llanw, tywydd, traeth a thymor.

Mae hwylio yn y gwaed yng Ngheredigion ac mae clwb hwylio ym mhob un o drefi harbwr Ceredigion, a chystadlu brwd yn y regattas sy'n dechrau ym mis Chwefror yn Y Cei Newydd gyda'r rasus 'Frostbite' poblogaidd.

Rhwyfo môr yw'r sbort arall sydd â dilyniant brwd iddo yng Ngheredigion, gyda saith clwb yn cystadlu'n rheolaidd, ac yn ymryson gyda'r Gwyddelod bob yn ail flwyddyn i ennill yr her Geltaidd - ras 90 milltir ar draws môr Iwerddon rhwng Arklow yng Ngweriniaeth Iwerddon ac Aberystwyth yng Nghymru.

Os am fynd â'ch cwch eich hunain i fwynhau arfordir Ceredigion cofiwch wirio'r tywydd a'r llanw, ac i gadw at Ganllaw Morol Ceredigion i sicrhau llonydd i'r anifeiliad gwyllt sy'n byw a magu yma.