Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Canllawiau marchnata Ceredigion

I'ch cynorthwyo gyda marchanta eich busnes a'ch ardal o Geredigion rydym wedi paratoi canllawiau marchnata twristiaeth. Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yn cynnwys logos y gallwch eu defnyddio ar eich gwefan eich hunan, a detholiad cynhwysfawr o luniau.

Marchnata Ceredigion yn rhanbarthol a rhyngwladol

Mae Ceredigion yn bartner mewn Prosiect Interreg Cymru-Iwerddon, Llwybrau Celtaidd. Partneriaid eraill Cymru yw Sir Gaerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Ein partneriaid yn Iwerddon yw siroedd Waterford, Wexford a Wicklow.

Mae'r prosiect Llwybrau Celtaidd (Rutas Celtas/ Celtic Routes) yn amcanu i annog ymwelwyr i grwydro ardaloedd newydd yng Nghymru ac Iwerddon ar eu ffordd i ben eu taith. Gwneir hyn trwy raglen farchnata i godi ymwybyddiaeth a meithrin diddordeb yn ardaloedd y prosiect, sydd yn rhannu sawl agwedd ar hanes, chwedloniaeth a daearyddiath.

Amcana'r prosiect i droi'r ardaloedd yma, sydd yn llai adnabyddus i'r farchnad darged, o fod yn goridor y teithir drwyddo ar wib i fod yn ardal i'w mwynhau yn hamddenol. Byddai hyn yn rhoi cyfle i roi hwb i economïau lleol yr ardaloedd targed.

Mae'r prosiect yn datblygu nifer o lwybrau newydd i'w dilyn sy'n amlygu diwylliant, treftadaeth, tiwreddau a byd natur yr ardaloedd. Caiff y prosiect ei ddatblygu trwy ymchwil i gwsmeriaid trylwyr, digwyddiadau masnach a gweithdai, ac ymweliadau trawsffiniol i fusnesau yn Iwerddon a Chymru i ddod ag arbenigedd a syniadau ynghyd.

Yn gymharol â phrosiect Llwybrau Celtaidd mae menter Ffordd Cymru, sy'n cysylltu'r siroedd ar hyd arfordir gorllewinol Cymru. mae Ceredigion yn partneru gyda Cynghorau Sir Penfro a Gwynedd yn y cynllun i hyrwyddo Ffordd yr Arfordir​ rhwng Tyddewi ac Aberdaron.

Marchnata Ceredigion fel cyrchfan- cymerwch eich rhan

Mae marchnata cyrchfan​ yn ymwneud â chynnig rhesymau deniadol a darbwyllol i ddenu pobl i ddewis ymweld â'r gyrchfan. Mae'n ffocysu ar yr ymwelwyr gan geisio deall eu hangenion a'u disgwyliadau, a'i gwneud yn hawdd iddynt ddeall beth sydd gan y gyrchfan i'w gynnig trwy adnabod prif gynnyrch a chryfderau'r gyrchfan i'w hybu iddynt.

Mae Cyngor Sir Ceredigion a'i bartneriaid rheoli a marchnata cyrchfan yn hybu Ceredigion mewn sawl ffordd i godi proffil Ceredigion a meithrin dealltwriaeth yr ymwelydd o beth sydd gan y gyrchfan i'w ​​gynnig.

Yn ol arbenigwyr twristiaeth Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth:

"Destination marketing success [is] dependent on a collective effort with destination organisations and businesses harmoniously working together to achieve a common goal" (Encyclopediaof Sustainable Tourism, CABI 2014. Editors Cater, C Garrod, B and Low,T)

Sut gall busnes neu gymuned helpu i gyflawni amcanion Ceredigion a manteisio ar ymdrech gydlynnol?​

Canllawiau marchnanta twristiaeth Ceredigion

Gallwch lawrlwytho y canllawiau ar ffurf PDF, fesul adran (gwelwch waelod y dudalen) neu y canllawiau i gyd gyda'i gilydd mewn un ddogfen.

Lawrlwythwch y canllawiau cyfan mewn un ddogfen​​​​​​​​​​​​​​​​Canllawiau marchnata cyrchfan Ceredigion​

Trefnwyr ac Asiantaethau Teithio

Os oes diddordeb gennych mewn gweithio gyda threfnwyr ac asiantaethau teithio, ac yn gallu cynnig y cynnyrch a'r gwasanaethau maent yn chwilio amdanynt, cysylltwch â ni.

Cysylltwch hefyd gyda Tim Cyswllt a'r Diwydiant;Croeso Cymru o fewn Llywodraeth Cymru. Beth am danysgrifo hefyd i'w cylchlythyr rheolaidd a'u dilyn ar @visitwalesbiz ar Twitter.​

​Canolfannau Croeso Ceredigion

Gwnewch y gorau o'ch Canolfan Groeso leol. Galwch i mewn i gasglu copïau o daflenni atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau, ac i brynu ​arweinlyfrau a mapiau yn ogystal â chelf gan artistiaid lleol.

Ymgyrchoedd marchnata ar y cyd

Amcan Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Ceredigion yw gweithio gydag ystod o fusnesion, grwpiau gwirfoddol a chymunedau yn ogystal ag asiantaethau stadudol. Os ydych yn grŵp o fusnesion gyda syniad all ychwanegu gwerth at gynnig Ceredigion a Chymru, beth am rannu eich syniad yn gynnar fel bod modd adnabod cyfleoedd cefnogaeth a hyrwyddo priodol ar eich cyfer.

Am wybodaeth pellach am ynrhyw agwedd o'r gweithgaredd a ddisgrifir yma, a mwy, cysylltwch â gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion croeso@ceredigion.gov.uk.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​photogallery​​​​​​​

Naws am Le
Lawr​lwythwch yr adran Naws am leNaws am Le
Canllawiau defnyddio Logos Ceredigion
Lawrlwythwch yr adran ​​Canllawiau Logo.pdfCanllawiau Logo​​
Defnyddio delweddau a'r oriel lluniau rhad ac am ddim
​Lawrlwythwch yr adran Defnyddio delweddau.pdfDefnyddio Delweddau

Ewch  i'r oriel luniau​.

Mae'r defnydd o'r lluniau yma i bwrpas hybu Ceredigion ar gael yn rhad ac am ddim Os ydych angen lluniau ar gyfer cyhoeddiadau neu wefannau masnachol, cysylltwch â Gwasanaeth Twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion am gyngor croeso@ceredigion.gov.uk​​​​​
Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol
​​Lawrlwythwch yr adran Y Cyfryngau Cymdeithasol.pdfDefnyddio y Cyfryngau Cymdeithasol
Cysylltiadadu Cyhoeddus a'r Cyfryngau
​​Lawrlwythwch yr adran Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau.pdfCysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau
Defnyddio'r iaith Gymraeg
​Lawrlwythwch yr adran Y Gymraeg.pdfDefnyddio'r iaith Gymraeg