Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rheolaeth Cyrchfan - Ceredigion

Mae'r cyfrifoldeb o ddatblygu cyrchfan yn sialens, o ddeall anghenion a disgwyliadau ymwelwyr a'r cymunedau sy'n eu croesawu, rheoli'r amgylchedd lle digwydd twristiaeth, yn ogystal â dod â gwahanol fusnesion ynghyd sydd yn ymwneud â thwristiaeth (boed hynny'n fusnesion sy'n elwa'n uniongyrchol neu sy'n cael budd anuniongyrchol).

Mae llefydd yn esblygu ac mae cydweithrediad, cydlynu a chynnal ffocws clir yn hanfodol i sicrhau bod y profiad o dwristiaeth o'r safon uchaf i bawb, a bod anghenion a disgwyliadau ystod o randdeiliaid yn cael eu hystyried - ymwelwyr, trigolion a busnesion lleol. 
 
Er mwyn sicrhau bod economi twristiaeth ardal yn llwyddiannus a chynaliadwy, mae angen sicrhau bod yr elfennau sy'n creu cyrchfan yn cael eu rheoli mewn modd gynaliadwy a hir dymor. 
 
Mae Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Ceredigion yn dod â nifer o randdeiliaid at ei gilydd i weithio ar y cyd i ddatblygu a gweithredu Cynllun Rheoli Cyrchfan Ceredigion, sy'n seiliedig ar egwyddorion twristiaeth gynaliadwy o integreiddio a chydweithio. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn un o'r prif randdeiliad ym marchnata a rheoli'r gyrchfan. ​

Rheolaeth Cyrchfan

Ffordd o reoli a datblygu'r economi dwristiaeth yw Rheolaeth Cyrchfan ac mae'n cymryd i ystyriaeth profiad cyfan yr ymwelydd ar bob cam o'i 'siwrnai'  - cyn, yn ystod ac ar ôl yr ymweliad.  Mae'n ymwneud â rheoli adnoddau cyhoeddus a chynnal naws am le yn ogystal â chyfathrebu negeseuon eglur a chyson, a chynnig gwasanaeth a gwasanaeth cwsmer da.

Cynllun Rheolaeth Cyrchfan 

Isod cewch y Cynllun Rheoli Cyrchfan ar gyfer Ceredigion a'r cynllun gweithredu sy'n deillio ohono, yn ogystal â dogfennau cefndirol gan gynnwys Strategaeth Twristiaeth Ceredigion. Bydd y Cynllun yn esblygu i adlewyrchu esblygiad a datblygiad Ceredigion fel cyrchfan. Bydd y Cynllun Gweithredu yn crynhoi y rhaglen waith sydd wedi ei hadnabod a'i chytuno ar y cyd a sut y bydd yn cael ei gweithredu.  

Cynllun Rheoli Cyrchfan Ceredigion

Strategaeth Twristiaeth Ceredigion 2011-2022

Rheolaeth Cyrchfannau Cymru

Mabwysiadwyd y dull Rheoli Cyrchfan mewn ardaloedd ar draws Cymru.  Ceir mwy o wybodaeth am Reolaeth Cyrchfan ym mhorth Rheolaeth Cyrchfan Croeso Cymru, gan gynnwys gwybodaeth am dwristiaeth gynaliadwy, deunyddiau defnyddiol a chyfres o astudiaethau achos.