Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Teithio Ceredigion

Dewch i grwydro Ceredigion heb eich car. Dyma syniadau ar gyfer tripiau, dolenni i amserleni ar-lein a gwybodaeth am gludiant cyhoeddus sy'n gwasanaethu Ceredigion a'r ardaloedd cyfagos.

Un o'r ffyrdd gorau o ddarganfod arfordir Ceredigion yw gyda bws Y Cardi Bach​, sy'n galw ym mhentrefi'r arfordir rhwng Aberteifi a'r Cei Newydd. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael trwy'r flwyddyn.

Gall staff Canolfannau Croeso Ceredigion eich cynghori ar lwybrau bysus yr ardal, cynnig syniadau am dripiau dydd a bwcio tocynnau ar gyfer teithio ymhellach gyda rhwydwaith National Express. Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaeth cynllunio taith Traveline Cymru​ sydd yn gallu cyfrif faint o garbon rydych yn ei ddefnyddio ar eich taith hefyd!

Teithio i ac o Geredigion

Gyda Car: Gallwch deithio i Geredigion mewn prin o amser ar hyd hewlydd gyda'r golygfeydd gorau yng Nghymru. Yr A44 yw'r brif ffordd i Aberystwyth o'r dwyrain. Mae'n ymuno a'r A470 yn Llangurig ac yn croesi Mynyddoedd y Cambria ger tarddle'r afon Hafren. Dilynwch yr A487 ar hyd yr arfordir i fwynhau  golygfeydd Bae Ceredigion, tra bo'r A485 yn eich tywys drwy'r berfeddwlad o Gaerfyrddin i Lambedr Pont Steffan a dyffrynnoedd y Teifi a'r Ystwyth. Llambed yw cyffordd yr A482 tua Llanymddyfri a'r dwyrain.

Gyda trên: Mae gwasanaeth Lein y Cambrian yn cysylltu Gogledd Cymru gyda Ceredigion, ac mae'n un o siwrneiau mwyaf deniadol Prydain. Gwasaneithir Aberystwyth gan drenau Arriva sy'n teithio trwy'r Amwythig a Machynlleth o Lundain a Chanolbarth Lloegr.  Gallwch hefyd deithio o Gaerdydd i Gaerfyrddin lle gallwch ddal bws i'ch cludo ymlaen i dde Ceredigion, gan gynnwys Aberteifi. (460). Defnyddiwch wasanaeth Traveline i gynllunio eich taith.

Gyda bws: Ceir gwasanaeth National Express i Aberystwyth o Lundain trwy Birmingham a'r Amwythig. Gallwch deithio rhwng trefi a phrifysgolion Aberystwtyh, Llambed, Abertawe, Caerdydd a Llundain gyda gwasanaeth bws Megabus​


Mae Aberystwyth yn brif arhosfan i'r gwasanaethau Traws Cymru rhwng Caerdydd, Caerfyrddin a phorthladdoedd Sir Benfro a Bangor. Defnyddiwch wasanaeth Traveline i gynllunio eich taith. Cofiwch y gallwch deithio ar y gwasanaethau Traws Cymru am ddim ar y penwythnosau. 

Gallwch fwcio tocynnau National Express yn ein Canolfan Groeso yn Aberteifi. 

Teithio'n lleol

Gyda bws lleol: Cysylltir prif drefi a phentrefi Ceredigion gan rwydwaith bysus gwledig. Dilynwch y linciau i gael rhestr o gyflewyr gwasanaeth neu amserlenni.

Gyda beic: Mae Ceredigion yn ardal arbennig ar gyfer beicio – lonydd cefn gwlad tawel, llwybrau di-draffig, a llwybrau beicio mynydd bendigedig ar y rhosdireodd. Darganfyddwch fwy ar y tudalennau beicio. Gallwch ddilyn llwybrau beicio cenedlaethol hefyd - mae Lôn Cambria (llwybr cenedlaethol 81) yn croesi canolbarth Cymru o'r Amwythig i Aberystwyth, tra bo llwybr cenedlaethol 82 yn daith ddiddorol rhwng Aberystwyth ac Abergwaun.

Tripiau heb gar

Gallwch ddarganfod cilfachau glan môr hyfryd a chefn gwlad Ceredigion heb eich car. Dyma ambell i syniad i'ch rhoi ar ben ffordd.​​​​​

​Mae gwasaneth bws y Cardi Bach yn berffaith ar gyfer cerdded Llwybr Arfordir Ceredigion, neu i fynd i'r traeth am y dydd heb orfod mynd yn y car. Mae'r Cardi Bach yn gwasanaethu'r ardal rhwng Aberteifi a'r Cei newydd, ac yn galw yn y Ferwig, Aberporth, Tresaith, Llangrannog a Chwmtydu, ac hefyd yn aros ar ben y lon gyfleus ar gyfer traethau Mwnt a Phenbryn​

​Gallwch fynd am dro o Abertifi gyda'r T5 am y dydd i Aberaeron ac Aberystwyth gan ddychwelyd ar yr un gwasanaeth.Darganfyddwch Ddyffryn y Teifi o Aberteifi gyda gwasanaeth 460. Mae ei lwybr yn mynd heibio rhaeadrau Cenarth, tref farchnad Castell Newydd Emlyn a chartref Amgueddfa Wlân Cymru yn Drefach Felindre (dim gwasanaeth ar y Sul a Gwyliau Banc) Mae gwa​​sanaeth 551 a'r 552 yn eich hebrwng ar hyd dyffryn y Teifi i Landysul, cyn troi am Y Cei Newydd ac Aberaeron ar yr arfordir, tra bo'r 522 yn eich cludo rhwng Llangrannog ac Aberaeron. I ymweld â thraethau Aberporth a Thresaith, cymerwch y gwasanaeth 554. Cofiwch bod gwasanaeth y Cardi Bach yn ymweld a phantrefi'r arfordir hefyd.

​O Aberystwyth gallwch fwynhau cefn gwlad a phentrefi hanesyddol Mynyddoedd y Cambria  gyda gwasanaeth T21 trwy Bontrhydygroes. Mae'n galw ym Mhontrhydfendigaid hefyd, sy'n gyfleus ar gyfer Abaty Ystrad Fflur. Cymerwch y 585 i Lambedr Pont Steffan trwy Langeitho, Tregaron a Llanddewibrefi. neu mae taith amgen rhwng Aberystywth a Llambed gyda'r 588  sy'n eich cludo dros y Mynydd Bach ac ardal Trefenter a Bethania, yna Llangeitho, Llanio ac ar hyd dyffryn afon Dulas trwy Langybi i Lambed. Llwybr arall i'w ddarganfod rhwng Llambed ac Aberystwyth yw gyda gwasanaeth T1 TrawsCymru, sy'n eich cludo o Lambed i Felinfach ac ar hyd dyffryn afon Aeron i Aberaeron, ac yna ar hyd yr arfordir am y gogledd, trwy Lanon a Llanrhystud i Aberystwyth.
​Defnyddiwch y trên i ddarganfod ardal Biosffer Dyfi o Aberystwyth. Arhoswch yn Y Borth i ddarganfod Cors Fochno, afon Leri, gwarchodfa twyni Ynyslas a choedwig foddedig 'Cantre'r Gwaelod', neu arhoswch yng Nghyffordd Dyfi i ddarganfod aber afon Dyfi, Eglwysfach a gwarchodfa RSPB Ynyshir. Mae gwasanaeth bws T2Traws Cymru rheolaidd rhwng Aberystwyth a Machynlleth trwy Dalybont, Tre'r Ddol ac Eglwysfach.​
​Cysyllta Bwcabus ardaloedd gwledig Ceredigion o fewn dalgylch ei wasanaeth gyda llwybrau gwasanaethau bysiau rheolaidd rhwng trefi'r arfordir yn AberteifiAberaeron ac Aberystwyth. Yn ogystal â rhedeg gwasanaeth ar lwybrau penodol, mae modd trefnu o flaen llaw i Bwcabus eich codi. (Rhaid cofrestru er mwyn manteisio ar y gwasanaeth yma)  Mwy o wybodaeth yma.   
Dringa rheilffordd stêm Rheilffordd Dyffryn Rheidol o Aberystwyth i Bontarfynach ar hyd llwybr hyfryd ar hyd ochr dyffryn afon Rheidol, gyda gorsafoedd bach cyfleus ar gyfer ymweld a rhaeadrau, pwerdy Dyffryn Rheidol  yn ogystal â llwybrau cerdded trwy'r coed a rhaeadrau enwog Mynach. Gallwch fwynhau trip ar Reilffordd Dyffryn Teifi yn Henllan o Aberteifi gyda gwasanaeth 460 a gallwch ddefnyddio Lein y Cambria o Aberystwyth i Dywyn i ddal trên ager Rheilffordd Talyllyn.
​Mwynhewch awyr iach y môr, golygfeydd a gwefr gweld dolffiniaid a bywyd gwyllt arall Bae Ceredigion. mae dewis o dripiau cwch o'r Cei Newydd, Aberteifi ac Aberaeron. Am syniadau eraill ar sut i fwynhau bywyd gwylllt a chynefinoedd naturiol Ceredigion gwelwch yr adran tripiau cychod gweld bywyd gwyllt.