Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwyd a Diod Ceredigion

Mae cynnyrch a brandiau bwyd a diod o Geredigion yn fyd enwog ac mae cyfle y mis Hydref yma i ddathlu cyfoeth Cynnyrch bwyd Ceredigion gyda chynigion arbennig gyda cynhyrchwyr, llety a bwytai Ceredigion.


Bwyd a Diod Ceredigion

Mae'r dewis arbennig ar gael yn lleol, gyda chig oen Mynyddoedd y Cambria, cig eidion a mochyn Cymreig llysiau a ffrwythau o bob math, a hyd yn oed bwyd gwyllt diddorol wedi ei gasglu gan arbenigwyr o'r coed a'r arfordir. Ac wrth gwrs mae eogiaid a sewin ein llynnoedd ac afonydd, a bwyd môr Bae Ceredigion yn enwog - mecryll a physgod môr eraill, crancod a chimychiaid i'w profi yn eu tymor, a phopeth wedi ei baratoi yn gelfydd gan gogyddion sy’n ymfalchïo yn safon y cynnyrch sydd ar gael ar garreg eu drws.

Mae’r cynnyrch hwn, sydd wedi ei feithrin a’i baratoi gan ffermwyr sydd â'u gwreiddiau'n ddwfn ym mhridd y sir, ar gael mewn marchnadoedd ffermwyr, siopau fferm a phentref, cigyddion, caffis a bwytai’r sir.

Dilynwch lwybyr blasu Ceredigion i gael blas o'r ystod o fwydydd da a gynhyrchir yng Ngheredigion. Gallwch ymweld â nifer o ffermwyr a chynhyrchwyr gan gynnwys fferm ystad Llanerchaeron, a ddatblygwyd, a sydd yn cael ei ffermio hyd heddiw i fod yn hunangynaliadwy. Gallwch gael sgwrs â​ nifer o gynhyrchwyr bwyd Ceredigion wrth eu gwaith - beth am ymweld â fferm fêl, gardd, melin flawd neu fygdy?

​Bwyd mor Bae Ceredigion

mae bwyd môr Bae Ceredigion yn cael ei fwynhau mewn bwytai ledled Prydain a'r cyfandir yn ogystal ag yma yng Ngheredigion. Os ydych am gael hwyl yn darganfod blasau newydd, dewch i un o wyliau bwyd​ Ceredigion yn ystod misoedd yr haf sy'n rhoi sylw arbennig i bysgod a bwyd môr. Cewch gyfle ardderchog i gael sgwrs a holi cogyddion blaenllaw a chrefftus tra'n mwynhau pob math o fwydydd diddorol pan mae'r cynnyrch ar ei orau. 

Mae stondinau mewn marchnadoedd ffermwyr lleol yn cynnig cyfle i flasu a phrynu pysgod a bwyd môr lleol hefyd. Am ganllaw am pryd mae gwahanol bysgod ar gael, sut i'w coginio, ac i ddarganfod beth yw'r enw Cymraeg a Saesneg ar wahanol bysgod a chramenogion arfordir Cymru gwelwch y poster(pdf) pysgodfeydd Cymru.

Caws a chynnyrch llaeth Ceredigion

Gyda porfeydd irlas a thoreithiog a thraddodiad crefft gwneud caws a menyn ar ffermydd teuluol yr ardal, does dim syndod bod dewis o gawsiau ardderchog ar gael yng Ngheredigion.

Gallwch weld y broses o wneud caws ar ymweliad a ffermydd yn nyffryn y Teifi - Caws Cenarth ar fferm Rhaeadr ger Cenarth a fferm Glynhynod ger Llandysul lle gwne​ir Caws Teifi.

Yng Ngheredigion, ar fferm deuluol ger y Borth, y dechreuodd busnes sydd bellach yn adnabyddus ar draws y byd, sef Rachel's Daries a'u cynnyrch iogwrt a llaeth blasus. Os ydych yn siopa am gaws arbennigol yn Llundain a thu hwnt mae'n debygol y byddwch yn gyfarwydd hefyd a chawsiau Hafod a Gorwydd - ill dau yn cael eu gwneud ar ffermydd yn ardal dyffryn y Teifi.

Gwnewch yn siwr eich bod yn holi am gawsiau lleol tra'n siopa, a beth am fynd â thamed bach o Geredigion 'nôl gyda chi i’w fwynhau a'i rannu gyda ffrindiau gartref?

Neu beth am archebu hamper arbennig ar gyfer y Nadolig ac archlysuron arbennig, a'i gael wedi ei ddanfon atoch fel y dymunwch?​​