Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cerdded Ceredigion

Mae cerdded Ceredigion yn brofiad heb ei ail a byddwch yn dychwelyd dro ar ôl tro unwaith i chi ddarganfod llwybrau Ceredigion. Gallwch daclo Llwybr Arfordir Ceredigion mewn sawl cymal, neu dewiswch lwybr gwahanol i ben Pumlumon fawr a'i gopaon. Mae dewis da o lwybrau arfordirol eraill, llwybrau coedwig a glan afon yn ogystal a llwybrau'r mwynwyr a mynachod ar draws y mawndir agored.

Llwybr Arfordir Ceredigion a llwybrau arfordirol eraill

Cerddwch y 60 milltir rhwng Aberteifi ac Ynyslas ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion i fwynhau tirwedd a golygfeydd amrywiol, heb eu hail. Mae Llwybr Arfrodir Ceredigon yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru, wrth gwrs, ond yn ein barn ni dyma lle cewch weld ysblander Bae Ceredigion ar ei orau - o fryniau'r Preseli yn y de i fynyddoedd Eryri, bryniau penrhyn Llyn ac ynys enlli Enlli ar y gorwel tua'r gogledd.

Llwybrau hawdd a hygyrch

Cewch hamddena ar lwybrau llyfn a phromenad yn Aberporth, Aberaeron, Aberystwyth a'r Borth neu gallwch ddringo clogwyni Craig Glais, Penderi neu'r Mwnt i fwynhau golygfeydd godidog. Dyma'r lle mae bywyd gwyllt yn gartrefol, ac yn cynnig cyfle ardderchog i'w gweld yn eu cynefin naturiol.

Mae cludiant cyhoeddus yn ei gwneud yn rhwydd i gychwyn lle y mynnoch a dychwelyd nôl yn dilyn diwrnod braf o gerdded.

Cerdded Cefn gwlad Ceredigion

Mae lwybrau diddorol i'w dilyn yng ngherfn gwlad Ceredigion lle gallwch ddilyn ol troed beirdd ac enwogion yn ogystal a phorothmyn a smyglwyr yr oes o'r blaen. Beth am ddilyn rhai o lwybrau lleol a ddatblygwyd gyda trigolion cymunedau Ceredigion, sydd ar gael yn y llyfryn llwybrau cymunedol 'paths for people', neu holwch am deithiau tywys lleol. Mae teithiau'n cael eu trefnu'n aml yng Ngheredigion gan Gymdeithas Edward Llwyd, ac mae clybiau cerdded croesawgar yn ardal Pontarfynach, Tregaron a Llandysul yn ogystal a grwpiau lleol Y Cerddwyr ( Ramblers) yn Llanbedr Pont Steffan, Aberteifi ac Aberystwyth yn trefnu rhaglenni cerdded gydol y flwyddyn, a gwyliau cerdded blynyddol.

Mapiau a Llyfrau Cerdded

Mae nifer gynyddol o lyfrau sy'n disgrifio llwybrau cerdded Ceredigion gan gynnwys arweinlyfrau i Lwybr Arfordir Ceredigion a llwybrau cefn gwlad a mynydoedd Ceredigion, a'r rheiny wedi eu ymchwilio a'u hysgrfennu gan awduron lleol sy'n adnabod yr ardal fel cefn eu llaw. Am ddetholiad o fapiau, llyfrau apiau a llyfrynnau gwelwch y dudalen yma​.

Newyddion diweddaraf am lwybrau ac adrodd problemau

O bryd i'w gilydd, mae gwaith cynnal a chadw yn gorfod cael ei wneud ar lwybrau, neu waith arall megis torri coed, sy'n golygu y gall llwybrau fod ar gau i'r cyhoedd am gyfnod. I sicrhau eich mwynhad o lwybrau Ceredigion gwiriwch y newyddion diweddaraf​ am y llwybrau cyn cychwyn ar eich taith.​

Os dewch chi ar draws unrhyw broblem ar lwybr, gallwch adrodd y broblem​ trwy ffurflen arlein​​ i adran hawliau tramwy Cyngor Sir Ceredigion.