Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pysgota yng Ngheredigion

Mae dyfroedd Ceredigion yn cynnig profiad o’r safon uchaf o ran pysgota môr, glan môr, afon a bras. Heb amheuaeth, afonydd pysgota enwocaf Ceredigion yw afonydd Teifi, Aeron, Ystwyth a Rheidol a hynny am eu brithyll, eog a sewin (brithyll y môr). Yn ogystal â'r afonydd mae cronfeydd, llynnoedd a phyllau Ceredigion yn cynnig cyfleon am bysgota eog, brithyll yr enfys a brithyll brown tra bod pysgotwyr bras yn caeu eu denu i Geredigion gan fathau amrywiol o carp, gwrachod, draenogiaid, rhyddbysg, cochgangod, bremiaid, symlynnod a chochiaid. Allan ym Mae Ceredigion, dal bremiaid, mechryll a draenogiaid yw'r her.

Mae Ceredigion yn croesawu pysgotwyr, gyda gwestai, gwely a brecwast a llety hunan-ddarpar o bob math sy'n cynnig ystod o gyfleusterau gan gynnwys lle i storio offer ac abwyd a chyfleusterau sychu dillad gwlyb - yn wir, popeth sydd ei angen i fwynhau gwyliau pysgota yng Ngheredigion.

Tywyswyr a hyfforddwyr pysgota

Cewch eich tywys i'r llecynnau gorau i bysgota ar y Teifi gan bysgotwyr profiadol y Teifi River Guides, sy'n cynnig ystod o wasanaeth gan gynnwys pysgota liw nos a gwasanaeth ghillie. Sewin, brithyll a phenllwyd ar y Teifi a'r Tywi yw arbenigedd pysgotwr a thywysydd, Steffan Jones, Angling Wordwide, ac mae gallu a gwybodaeth Moc Morgan gan ei fab, Hywel, tywysydd a hyfforddwr Castmaster ar nifer o lynnoedd a c afonydd Cymru.

Pysgota afon, Cymdeithasau Pysgota Ceredigion a'u heldiroedd

Mae rhai o afonydd pysgota gorau Cymru yma yng Ngheredigion yn enwedig os am bysgota am frithyll, brithyll môr (sewin), eog a brithyll brown. Afon Aeron, Rheidol, Ystwyth a Teifi yw prif afonydd pysgota Ceredigion. Dyma gynefin pysgotwr enwocaf Cymru, Moc Morgan.​

Clwb Pysgota Tref Aberaeron​ sy'n rheoli pysgota am filltir a hanner tua'r gorllwin o'r bont heol gyntaf. Mae ganddynt hawliau ar dair milltir ar ddwy lan afon Arth o'r aber hyd Pennant hefyd - ar wahân i ambell bwll preifat sydd wedi eu nodi. mae hawliau ar yr Aeron gan Llanerchaeron hefyd, a gellir prynu permit drwy Glwb Pysgota Aberaeron.

Yr afon Teifi yw 'brenhines' afonydd pysgota'r wlad, ac mae tair cymdeithas yn gofalu am ei physgod. Cymdeithas Bysgota Llandysul sydd yn berchen ar 23 milltir o afon Teifi rhwng Castell Newydd Emlyn a Llangybi ac mae'n rhentu 6.5 milltir arall. Mae arwyddion yn dynodi pob darn. Yn yr un ardal mae Cymdeithas Brithyll y Teifi yn berchnogion ar hawliau pysgota ar 25 milltir ar afon Teifi ac ar bysgota ar afonydd Ceri, Cych a Hirwen sydd yn llifo i afon Teifi. mae pum milltir ar ddwy lan afon Teifi naill ochr i bont Llanybydder dan reolaeth Clwb Pysgota Llanybydder.​


Yn ardal Tregaron a llynnoedd Mynyddoedd y Cambria, Cymdeithas Bysgota Tregaron​ sydd yn berchen ar yn agos i 20 milltir ar lannau afon Teifi rhwng Ystrad Fflur a Llandebr Pont Steffan gydag ambell bwll ychwanegol. Mae pysgota da i'w gael hefyd at Llyn Berwyn a Llynnoedd Teifi - Egnant, Hir a Theifi.Yma mae cofeb, yn ei hoff gynefin, i'r pysgotwr Moc Morgan.

Ar yr afon Ystwyth, Cymdeithas Bysgota Llanilar sydd a'r hawliau ar bymtheg milltir 'r Afon Rheidol rhwng harbwr Aberystwyth a Phontrhydygroes.o

Cymdeithas Bysgota Aberystwyth(Aberystwyth Angling Association) sydd a'r hawliau ar yr afon Rheidol am 16 milltir ar y ddwy lan (ar wahân i'r mannu wedi eu dynodi fel 'Preifat'). mae gan y Gymdeithas hawliau hefyd ar ddarnau o afon Ystwyth ac ar naw llyn yn yr ardal: Craig y Pistyll. Blaenmelindwr, Rhosgoch, Pendam, Frongoch, Rhosrhydd, Glandwgan, Syfydrin ac Oerfa. Pysgota plu yn unig ar Rhosgoch, Frongoch a Rhosrhydd.

Pysgota Môr

Cimychiaid a chrancod (a chorgimychiaid a sgalops yn y tymor) yw prif helfa pysgotwyr masnachol y sir. Mae hynny’n gadael digon o bysgod eraill ar ôl yn y môr, fel cŵn gleision, merfogiaid, morgathod a digonedd o fecryll.

 

Gellir mynd allan ar daith bysgota o harbwr Aberystwyth a threfi pysgota eraill i lawr yr arfordir fel y Dunbar Castle Epic Fishing o'r Cei Newydd. mae dewis o dripiau rhwng 2 ac 8 awr. Daliwch fecryll ar gfyer y barbeciw, crancod, draenogiad y môr neu hyd yn oed forgath, siarc neu lysywen fôr!

Mae digon o le i bysgota o’r lan ar rai o draethau bendigedig Ceredigion lle gall y genweiriwr brwd ddal amrywiaeth o bysgod gan gynnwys draenogiaid môr a merfogiaid blasus.

Gwyliwch y llanw! Edrychwch am farciau’r llanw ar y creigiau ac astudiwch amserlenni llanw cyfredol i wneud yn siŵr na chewch eich dal wrth i’r llanw ddod i mewn yn gyflym.

Pysgodfeydd

Gellir pysgota am gerpyn, tens, draenogiaid, rhudd bysg, brêm a chochiaid yn llynnoedd pysgota a physgodfeydd Ceredigion. Ceir brithyll brown mewn rhai a brithyll yr enfys mewn eraill. Mae gan rhai pysgodfeydd gyfleusterau da ar gyfer pysgotwyr anabl.

Llyn 3 erw prydferth yn cynnig amrywiaeth o bysgod sydd gan bysgodfa Clwb Golff Capel Bangor​. Ar agor drwy'r flwyddyn. Pysgota Nos ar gael i aelodau'r Clwb Golff yn unig.

Pysgodfa fach ar lethrau'r Mynydd Bach ger Bronant yw Pysgodfa Fron, gyda 4 llyn yn amrywio mewn maint o 1 erw i 2.5 erw. wedi ei stocio gyda brithyll ac amrywiaeth o bysgod. Un llyn yn hygyrch i bysgotwyr anabl. Pysgota nos ar gael trwy drefniant o flaen llaw.

Ceir llynnoedd o wahanol feintiau a dyfnder ym mhysgodfa Nine Oaks Angling Centre, Dergwen Gam.  Tri llyn pysgota garw a thri llyn pellach ar gyfer pysgota brithyll gyda plu. Mae'r llynnoedd yn hygyrch i bwysgotwyr anabl ac mae hyfforddiant a gwasanaeth llogi tacl ar gael.

Un llyn 3 erw sydd ym Mhysgodfa Rhydlewis.​ Caiff pysgod eu mygu ar y safle, sy'n hygyrch i bysgotwyr anabl.

Yn Llandwrda mae pysgodfa ddeniadol Springwater Lakes gyda casgliad o bum llyn: tri llyn pysgota garw ac un llyn brithyll a llyn carp. Hygyrch i bysgotwyr anabl.

​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​