Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ffordd yr Arfordir yng Ngheredigion

Darganfod Ceredigion ar hyd Ffordd yr Arfordir

Dewch i adnabod arfordir Cymru drwy deithio ar hyd Ffordd yr Arfordir. Mae’n rhan o Ffordd Cymru - teulu o dri llwybr cenedlaethol a lansiwyd yn ddiweddar - Ffordd yr Arfordir, Ffordd y Cambrian a Ffordd Gogledd Cymru - sy'n eich harwain trwy rai o dirweddau mwyaf trawiadol ein gwlad.

Llangrannog

​Darganfod Ffordd yr Arfordir

Mae pob llwybr teithio wedi'i ddylunio i gyflwyno ymwelwyr i'r gorau sydd gan Gymru i'w gynnig. Maent yn llawn awgrymiadau ar bethau i'w gweld a'u gwneud wrth i chi deithio, gan roi gwybodaeth leol i chi fel y gallwch fentro i lefydd diarffordd a chreu eich antur Gymreig eich hun.

Mae Ffordd yr Arfordir yn ymlwybro'n ddi-dor ar hyd Bae Ceredigion drwy siroedd Gwynedd, Ceredigion a Sir Benfro. Mae’n daith glan y môr ysblennydd gyda digon o uchafbwyntiau​ i'w gweld ar y ffordd. Dyma siwrne arfordirol epig sy'n ymestyn o Aberdaron ym mhen draw Llŷn yn y gogledd i ddinas fechan Tŷ Ddewi yn y De ac yn ystod y daith byddwch yn mynd drwy Arfordir Treftadaeth gwarchodedig, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a dau Barc Cenedlaethol.​ Ar hyd y ffordd, byddwch yn siŵr o weld tirwedd nodedig Gymreig o draethau euraidd, pentrefi harbwr prydferth, aberoedd ardderchog, cilfachau cudd a chestyll cadarn.

​Harbwr Aberaeron


Ffordd yr Arfordir yng Ngheredigion

Saif oddeutu 70 milltir o Ffordd yr Arfordir yng Ngheredigion, gan ymestyn o aber Afon Dyfi yn y gogledd, i dref farchnad hanesyddol Aberteifi yn y de.Aber afon Teifi rhwng Ceredigion a Sir Benfro

Mae'n llwybr sydd yn frith o uchafbwyntiau. Dyma rai ohonynt, o'r gogledd i'r de.

I'r rhai sy'n ymddiddori mewn bywyd gwyllt, mae'n rhan ni o Ffordd yr Arfordir yn hynod ysbrydoledig. Mae adar ac anifeiliaid yn ffynnu mewn tirweddau a morluniau di-gyffwrdd, ac mae digon o ffyrdd i gael golwg agosach wrth i chi deithio.

Ewch draw i Brosiect Gweilch Dyfi i gael cipolwg yn nythod yr adar ysglyfaethus hudolus hyn, sydd wedi cael eu hadfer rhag cael eu dileu'n llwyr gan ymdrechion cadwraeth gofalus. Gerllaw, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, lle mae twyni tywod a morfeydd heli o bwys cenedlaethol yn sgil eu hadar. Y ffordd orau o gael mynediad ati yw trwy'r ganolfan ymwelwyr yn Ynys-las. Cewch weld mwy o adar yn yr RSPB Ynys-hir, y warchodfa RSPB gyntaf yng Nghymru. Er mwyn i chi ddeall pa mor bwysig yw'r rhain, saif y clwstwr hwn o dri safle o fewn yr unig Warchodfa Biosffer UNESCO yng Nghymru.

​Edrych dros aber afon Dyfi tua Ynyslas a Chors Fochno tua'r Borth

Os yw'r amgylchiadau'n gywir, gallwch gael cipolwg ar goedwig danddwr Borth, casgliad arallfydol o olion coed hynafol sy'n ymestyn am bron i dair milltir ar hyd y glannau. Yn ôl y chwedl, mae'r coed yn rhan o deyrnas golledig Cantre'r Gwaelod.

 Aberystwyth gyda'r nos o ben Craig Glais, neu 'Consti'

Aberystwyth yw'n 'prifddinas' ffyniannus. Ewch am dro i ffwrdd o'r arfordir yma drwy deithio ar lein fach Rheilffordd Cwm Rheidol. Gallwch ail-fyw oes rhamantaidd y trên stêm wrth i chi deithio draw i Bontarfynach, lle byddwch yn canfod rhaeadrau dramatig yn llechu mewn ceunant dwfn.

Harbwr y Cei Newydd

Gallwch wylio llamhidyddion, dolffiniaid a morloi llwyd oddi ar gwch o Gei Newydd a chwilota cartref corslyd y glas y dorlan a'r dyfrgwn yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Cymru ger Aberteifi. Byddwch hefyd yn siŵr o fod eisiau ymweld â harbyrau hyfryd Aberaeron ac Aberporth - mae'r ddau le'n gyfoeth o dreftadaeth forwrol Ceredigion.


​Beicio tua Borth

Wrth i chi deithio, byddwch yn siŵr o ganfod dewis gwych o lefydd i gysgu a bwyta, yn ogystal â dewis aruthrol o weithgareddau awyr agored.

Ymlaen ar hyd Ffordd yr Arfordir

Saif Ceredigion rhwng Sir Benfro yn y de ac Eryri Mynyddoedd a Môr (yng Ngwynedd) yn y gogledd. Cofiwch alw yma hefyd. Dilynwch y ffordd i bob cyfeiriad.

Dewch i adnabod Ffordd yr Arfordir

Mae cymaint i'w weld ar hyd Ffordd yr Arfordir, mae'n anodd gwybod lle i ddechrau. I'ch rhoi ar y trywydd iawn, rydym wedi creu cyfres o deithlenni gyda thema iddynt yn dangos y gorau sydd gan Ffordd yr Arfordir i'w gynnig. O deithiau wythnos epig i deithiau am ychydig ddyddiau, mae'r teithiau hyn yn mynd i'ch tywys heibio'r gorau sydd i'w gael ar hyd ein glannau. Mwynhewch y daith.

Dros yr afon Dyfi, am y gogledd, byddwch yn teithio i Wynedd i fwynhau Eryri.

teithiwch i'r de, dros y Teifi i fwynhau y Preseli a Sir Benfro.

​​​​​​​​​​​

​​​​