Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymchwil, adroddiadau ac ystadegau

Llywodraeth Cymru sy'n arwain ar gasglu, analeiddio ac adrodd ar ddata ymchwil Cymru gyfan. Mae peth data yn cael ei analeiddio a'i ariannu ar lefel Llywodraeth Leol, ond nid oes data ar lefelau mwy lleol na hynny ar gael ar hyn o bryd. Cynrychiolir Ceredigion ar Bartneriaeth Ymchwil Twristiaeth Cymru sy'n amcanu i rannu gwybodaeth ac arfer dda mewn ymchwil ar draws Cymru.

Mae Croeso Cymru - uned farchnata a datblygu twristiaeth Llywodraeth Cymru - yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff twristiaeth gwledydd eraill Prydain, ac ymgymerir â sawl prosiect ar y cyd, fel mesur maint a gwerth twristiaeth tripiau o fewn gwledydd Prydain ac ymwelwyr tramor.

Ceredigion mewn cildwrn

 • Cyrfanna twristiaeth tua £310 miliwn yn flynyddol i economi Ceredigion. (STEAM 2016)
 • Mae cyfwerth 5,545 swydd llawn amser yn cael eu cynnal gan dwristiaeth yng Ngheredigion (STEAM 2016)
 • Croesawa Ceredigion dros 2.7 million o ymwelwyr ar eu gwyliau, tripiau byr ac ymweliadau a ffrindiau a theulu. (STEAM 2016)
 • Mae 45,456 o welyau ar gyfer ymwelwyr ar gael yng Ngheredigion, yr helyw ohonynt (92%) mewn llety hunanddarpar neu garafanau. Ceir 3,669 gwely arall mewn llety a gwasanaeth, yn bennaf mewn llety gyda 10 ystafell neu lai (2,122)neu lety gyda rhwng 11 a 50 ystefell wely (1,229) ( STEAM 2016)
 • Dewis 72% o'r ymwelwyr sy'n aros dros nos yw aros mewn ty neu fwthyn hunanddarpar, neu'n berchennog ar garafan. (STEAM 2016)
 • Mae bodlondeb ymwelwyr Ceredigion yn uchel - bwriada dros 90% o'r ymwelwyr a holwyd ddychwelyd yn y dyfodol. (Arolwg Boddhad Ymwelwyr 2013)
 • O Gymru y daw 30% o ymwelwyr Ceredigion - yr helyw o Dde a De Orllewin Cymru. (ABY 2013)
 • Daw 62% o ymwelwyr Prydeinig Ceredigion o Loegr, a hanner rheiny o ganolbarth Lloegr. Daw 11% yr un o dde-ddwyrain Lloegr a Gogledd Lloegr, tra daw 9% o dde ddwyrain Lloegr. (ABY 2013)
 • Denir cwplau hyn (43%) i Geredigion, a theuluoedd gyda phlant ifanc. (24%) (ABY 2013)
 • Dywed tua dau draean o ymwelwyr bod eu hymweliad yn rhannol er mwyn mwynhau'r tirwedd, cefn gwlad neu'r traethau. (ABY 2013)
 • Dywed traean o'r ymwelwyr eu bod yn cynllunio i gymeryd rhan mewn gweithgaredd yn yr awyr agored, gan gynnwys 43% o'r ymwelwyr cartref sy'n aros. (ABY 2013)

Mae'r Uned Ystadegau Twristiaeth (Tourism Intelligence Unit) o'r gwasanaeth ystadegau Llywodraeth Prydain (Office of National Statistics) yn cyhoeddi proffiliau o nodweddion economi twristiaeth ardaloedd Awdurdodau Lleol. Local Authority Tourism Profiles.(ar hyn o bryd dim ond yn Saesneg maent ar gael) Crynhoa'r adroddiad wybodaeth o sawl ffynhonnell i gyflwyno nodweddion ymwelwyr, effaith economaidd a gwybodaeth gefndirol perthnasol. Mae'r adroddiad cyntaf yn edrych ar y cyfnod 2010 - 2012.

Dylanwad economaidd

Gall twristiaeth wneud cyfraniad sylweddol i economiau lleol. Mae mesur y dylanwad yma, serch hynny, yn anodd gan fod cymaint o ffactorau i'w hystyried. Mae sawl model mesur wedi cael ei ddatblygu megis model dylanwad economiadd Caergrawnt a monitor gweithgaredd twristiath Scarborough Tourism Activity Monitor (STEAM). Defnyddia'r helyw o Audurdodau Lleol Cymru fodel STEAM.

Isod mae'r adroddiadau STEAM diweddaraf ar gyfer Ceredigion ( Adroddiadau yn Saesneg yn unig):

Adroddiad STEAM Ceredigion 2017​

Adroddiad STEAM Ceredigion 2016​

Adroddiad STEAM Ceredigion 2015​  

Adroddiad STEAM Ceredigion 2014 ​

Adroddiad STEAM Ceredigion 2013 

Adroddiad STEAM Ceredigion 2012 

Adroddiad STEAM Ceredigion 2011 

Adroddiad STEAM Ceredigion 2010 

Deiliadaeth Llety

Mae Arolwg Deiliadaeth Cymru yn monitro ac yn darparu mesur o dueddiadau a meincnod o'r galw am lety a'i berfformiad. Gwneir defnydd eang o'r ystadegau yma gan drefnwyr teithio, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol a chyrff eraill s'n ymwneud a chynllunio, marchnata a datblygu adnoddau twristiaeth.

Defnyddir yr arolwg Deiliadaeth Llety i fesur gwerth a maint twrisitiaeth yng Nghymru ac mae'n bwysig bod darparwyr llety yn chwarae eu rhan drwy gyfrannu gwybodaeth. Mae hyn yn rhad ac am ddim ac mae'r cyfrannwyr yn cael adroddiad cyfrinachol unigol yn fisol sy'n cymharu canlyniadau'r busnes unigol gyda'i sector ar lefel rhanbarthol a Chymru gyfan.

Adolygir deiliadaeth yn y mathau canlynol o lety:

- Llety hunan ddarpar a fflatiau
- Meysydd gwersylla a charafannau teithiol
- Parciau Gwyliau
- Gwestai
- Gwestai bach
- Gwely a Brecwast
- Hostelau

Os ydych yn fusnes darparu llety â diddordeb mewn cyfrannu i'r arolwg, mae gwybodaeth bellach ar wefan ymchwil twrisiaeth Llywodraeth Cymru.

Ymweliadau ag Atyniadau

Cynhelir Arolwg o Ymweliadau i Atyniadau yn flynyddol ers 1973. Amcan yr ymchwil yw:

- Mesur ac adrodd ar y niferoedd o ymwelwyr i atyniadau ar draws Cymru
- Analeiddio'r data am ymweliadau i ddarganfod tueddiadau.
- Darparu data gymharol ar nifer ymwelwyr, rheolaeath, ariannu, incwm, marchnata ac adnoddau dynol

I gymeryd rhan mewn arolygon yn y dyfodol, cysylltwch â'r tim ymchwil twristiaeth drwy ebost tourismresearch@wales.gsi.gov.uk

Boddhad Ymwelwyr

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn comisiynu Arolwg Boddhad Ymwelwyr yn rheolaidd i fonitro agweddau ymwelwyr tuag at gyrchfan Ceredigion a'r gwasanaethau a ddarperir. Yn yr adroddiad ceir disgrifiad o'r math o ymwelwyr a ddaw i Geredigion, eu rhesymau am ymweld, y llety a ddefnyddir ganddynt a'u boddhad â'u hymweliad. Cesglir y data mewn cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda'r ymwelwyr yn ystod eu hymweliad mewn lleoliadau ar draws Ceredigion. Cynhwysir canlyniadau Ceredigion yn Ymchwil Ymwelwyr Cymru gyfan ac mae'r adroddiad yn cynnig cymhariaeth rhwng Ceredigion â Chymru gyfan.

Isod mae'r adroddiadau diweddaraf ar gyfer Ceredigion.

Arolwg Boddhad Ymwelwyr Ceredigion 2013

Arolwg Boddhad Ymwelwyr Ceredigion 2011 

Gwneud eich ymchwil eich hunan 

Gallwch wneud eich ymchwil eich hunan, naill ai'n anffurfiol trwy holi cwestiynau i'ch gwesteion, analeiddio sylwadau gwesteion yn eich llyfr ymwelwyr neu ar wefanau adborth fel Tripadvisor, neu drwy ofyn i'ch gwesteion lenwi arolwg syml naill ai yn eu lloft neu ar eich gwefan.

Angen arweiniad? Gall bod hyfforddiant ar gael - cysylltwch a Gwasanaeth Twristiaeth Ceredigion am wybodaeth ar pwy i gysylltu â nhw am hyfforddiant addas.

Ymchwil arall

Mae cyfoeth o ddata ar gael ar ffurf ystadegau swyddogol, arolygon defnyddwyr ac adroddiadau sy'n berthnasol i reolaeth a marchnata twristiaeth. Gwelwch y gwefanau isod am wybodaeth a linciau pellach:

- Ymchwil Twristiaeth Llywodraeth Cymru

- Office for National Statistics 

- VisitBritain Insights and Research